Bergsbydammens historia och broförbindelsens tillkomst

Bergsbyns regleringsdamm byggdes under 1960-talet för att möjliggöra effektivare reglering av vattenföringen genom kraftstationerna i Skellefteälven, utan att det skulle innebära stora variationer i älvens nivå genom centrala Skellefteå. Detta oberoende av hur mycket vatten som tappas genom uppströms liggande kraftstationer.

Broförbindelsen över älven uppstod genom dammens uppförande och är en del av dammanläggningen. Idag är det Trafikverket som ansvarar för broplattor, vägbana och vägräcken, medan resten av anläggningen ägs av Skellefteälvens Vattenregleringsföretag (SVF).

Som verksamhetsutövare vid Bergsbydammen har SVF skyldighet att underhålla anläggningen så att den hålls i ett funktionsdugligt och säkert skick.

Arbeten på dammanläggningen

För att optimera elproduktionen i kraftstationerna längs Skellefteälven görs varje dag många ändringar av vattenföringen i älven vilket innebär att luckorna vid Bergsbydammen måste regleras ofta. Tillsammans med svåra driftförhållanden vintertid, med isgång och isbildningar, innebär det slitage på anläggningens delar. Förebyggande och avhjälpande underhåll genomförs återkommande, ofta utan att det märks i omgivningen. Under de senaste åren har dock anläggningen erfordrat en del större insatser för att bibehålla dess funktion och säkerhet.

De arbeten som påbörjades under våren 2019 består av reparation av betongskador i vattenvägarna, byte av den södra dammluckan, renovering av den mellersta dammluckan, installation av nytt reservelverk, ombyggnad till hydraulisk drivning av dammluckorna och byte av i princip all elutrustning inklusive styr- och kontrollsystem. För att kunna genomföra alla dessa arbeten har vägen över dammen varit avstängd under delar av entreprenadtiden. Det finns tre huvudsakliga skäl till det.

  1. Arbetena innefattar moment som kan vara farliga för allmänheten, exempelvis tunga lyft med kranbilar och vattenbilning av betong.
  2. Att ha människor och fordon passerande genom arbetsområdet utgör en stor risk för både förbipasserande och vår personal.
  3. Vi behöver använda bron/vägen för att få plats med arbeten som ska utföras – utrymmena på och kring dammen är mycket begränsade.

Skälet till att vägen i huvudsak varit avstängd även för gång- och cykeltrafikanter beror främst på krav om att allmänhetens resande ska vara planerbart. Det innebär att man inte heller får stänga och öppna för gångtrafik utan föregående planering och avisering. Det är tyvärr inte möjligt att utföra i förväg i ett underhållsprojekt av denna omfattning.

Sedan slutet av december år 2019 har brobanan varit öppen för gång- och cykeltrafik samt växelvis passage med fordon. Under denna tid har vi utfört renovering och ytbehandling av den mellersta dammluckan inne i det hus som vi tillfälligt byggt för detta ändamål. Samtidigt har många delar till luckan demonterats och renoverats. Många delar har även nytillverkats.

Från och med den 16/3 år 2020 kommer vägbanan att vara helt stängd i 8 veckor, då vi ska riva det tillfälliga huset och sedan montera ihop alla komponenter till dammluckan och maskineri till denna, så att den är i drift innan vårflodens start. Det flesta av dessa arbeten kräver lyft med kranbilar och utnyttjande av hela vägbanans bredd. På grund av detta och naturligtvis av säkerhetsskäl är inte heller gång- och cykelpassage möjlig under perioden.

Vår tidsplanering för underhållsarbetena utgår från att vi arbetar 40-timmarsveckor, som normalt utförs måndag-fredag. Anledningen till att arbetena inte forceras med skiftgång beror främst på att flera arbeten på plats är beroende av att demonterade delar som renoveras på verkstad ska bli klara för återmontage innan nästa arbetsmoment kan utföras.

Skälet till att vägen inte öppnas under helgerna är främst att marginaler behövs för att hinna med tillkommande, oplanerade arbeten och eventuella förseningar utan förskjutning av den totala tidplanen.

Vägavstängningen påverkar många

Vi har förståelse för att vägavstängningen över dammanläggningen orsakar stora problem. Av den anledningen har vi ambitionen att inte hålla vägen över dammanläggningen stängd under längre tid än absolut nödvändigt. Vår skyldighet är dock att underhålla dammanläggningen och att den alltid, som minimum, uppfyller alla de krav på säkerhet och funktion som ställs.

En reflektion från vår sida är att Bergsbydammen möjliggjort färd över älven i över 50 år och kommer att fortsätta med att underlätta kommunikation för de boende i trakten, trots att den nu är tillfälligt avstängd för trafik under den här perioden med reparationer.

Skellefteå 2020-03-10

SKELLEFTEÄLVENS VATTENREGLERINGSFÖRETAG