Hornavan

Frågor och svar

Vad är vattenregleringsföretag?

Vattenlagen och miljöbalken säger att om det finns flera intressenter som nyttjar samma vatten skall det finnas regleringsföretag som jämkar de olika intressena. För vattenkraften så benämns dessa vattenregleringsföretag.

Vad är ett vattenregleringsföretags uppgift?

  • Sköta vattenhushållningen åt delägarna så alla ägare får största möjliga utbyte av sina kraftproduktionsanläggningar.
  • Insamling, analyser och bearbetning av meteorologiskt och hydrologiskt data för att kunna producera statistik och prognoser.
  • Dammsäkerhetsfrågor, fiske- och miljöfrågor.
  • Upprättande av skadeförebyggande anläggningar längs älvarna.
  • Se till att de tillstånd som finns till reglering sköts enligt vattendomarna samt handläggning av skadefrågor.

Varför reglerar man vattendrag?

I Sverige är den främsta anledningen för att gynna elkraftproduktion. Andra anledningar kan vara för konstbevattning, översvämningsskydd eller dricksvattenförsörjning.

Vad innebär begreppen årsreglering och korttidsreglering?

Årsreglering innebär i huvudsak att överskottsvatten lagras från årets vattenrika perioder i regleringsmagasin. Magasinen tappas successivt under de delar av året då tillrinningen är låg och behovet av el stort.

Korttidsreglering innebär att tappningen av vatten vid kraftstationerna kan anpassas till elbehovets växlingar också i ett kortare perspektiv eftersom elbehov varierar även under olika tider av dygnet och veckan. Ett exempel är möjligheten till anpassning mot solkraft- och vindkraftsproduktionen som är väderberoende, eftersom elektricitet måste tillverkas när behovet finns, den går inte att spara.

Vad är hydrologi?

Hydrologi är läran om vattnet i naturen, dess förekomst, cirkulation och fördelning.

Med det menar man vattnets cirkulation mellan hav, atmosfär och landområden, dvs vattnets kretslopp. Grunden är att avdunstning från jorden bildar moln som sedan avger vatten i form av nederbörd. Den största avdunstningen sker från haven. Nederbörden som faller över land rinner genom floder, sjöar och vidare till haven och blir åter igen till moln och kretsloppet sluts.

Inom hydrologin studeras de processer som sker inom vattnets kretslopp. Hydrologiska data som samlas in är bland annat vattenstånd i sjöar och hav, temperaturer, nederbördsmängd (både regn och snö), avrinningar och tillrinningar inom olika områden.

Hur gör man en hydrologisk prognos?

För att kunna beräkna den förväntade tillrinningen till ett vattenregleringsmagasin använder man en matematisk så kallad ”hydrologisk avrinningsmodell” som bearbetar data för bland annat nederbörd och temperaturer under året, både aktuella och historiska värden, för att kunna ta fram en prognos om förväntad vattenmängd baserad på nuläget och historien.

Vad är ett erosionsskydd?

Ett erosionsskydd är ett skydd som läggs upp längs strandlinjen för att hindra vattnets erodering av stränderna. Det kan till exempel vara för att skydda vägar så de inte skadas vid höga vattenflöden. Oftast består dessa erosionsskydd av stenmassor som bildar en barriär mot vattenflödet.